Promocje 2016

Jesień w Elbląskim Towarzystwie Kulturalnym, to od kilkunastu już lat program stypendialny „Promocje 2016”. Fundusz stypendialny, jak każdego roku, tworzą wpływy z 1 % oraz środki własne ETK. Na zgłoszenie czekamy do końca października 2016 roku a stypendia zostaną wręczone 28 listopada br. podczas Koncertu Donacyjnego. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i skorzystania z naszej propozycji wsparcia.

 

PROMOCJE 2016

REGULAMIN

I. Cel programu:

Celem programu jest:

1. Udzielenie pomocy finansowej młodzieży szczególnie uzdolnionej w różnych dziedzinach sztuki.

2. Promocja młodych talentów w miejscowym środowisku oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

II. Odbiorcy programu:

Program stypendialny skierowany jest do studentów uczelni artystycznych w kraju i za granicą oraz młodych twórców (do 35 roku życia) rozpoczynających drogę artystyczną a mieszkających w Elblągu.

III. Organ decydujący o przyznaniu stypendium:

Stypendia przyznawane są przez Radę ETK, która ustala również wysokość stypendium indywidualnie dla każdego wniosku. Decyzje Rady są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

IV. Kryteria przyznawania stypendium:

O stypendia mogą ubiegać się studenci, laureaci nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, przeglądach z różnych dziedzin sztuki.

1. Młodzi twórcy (do 35 roku życia) mieszkający w Elblągu, rozpoczynający drogę artystyczną, przygotowujący koncerty, wystawy, wydanie płyty, książki, itp.

2. Studenci i artyści na udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, festiwalach, konkursach, przeglądach ogólnopolskich i międzynarodowych.

V. Forma stypendium:

Stypendia udzielane są w formie finansowej i przyznawane w ciągu roku w zależności od potrzeb, do wyczerpania limitu środków lub organizacyjnej, poprzez organizację koncertu, wystawy, spotkania autorskiego, itp.

VI. Zasady organizacyjne:

Ubiegający się o stypendium składają w siedzibie ETK - ul. Wodna 1 A 82-300 Elbląg, następujące wnioski:

1. Podanie/wniosek.

2. Zaświadczenie i opinię z uczelni, kopie nagród, dyplomów, itp. (dotyczy studentów).

3. Scenariusz imprezy, koncertu, wystawy, książki.

4. Zgłoszenie na kurs mistrzowski, festiwal, konkurs oraz potwierdzenie udziału (po realizacji).

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu stypendialnego - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

6. Termin składania dokumentów: 31 października 2016 roku.

VII. Osoby, które uzyskają stypendia zobowiązane są do promowania ETK i Elbląga w swoim środowisku, mediach i wystąpieniach publicznych oraz materiałach promocyjnych, a ponadto wyrażają zgodę na wykorzystanie przez ETK swoich danych osobowych w celach promocyjnych.

VIII. Z programu stypendialnego nie mogą korzystać dzieci członków Rady ETK.

IX. Program stypendialny realizowany jest z wpływów "1 %" i srodków własnych ETK.

X. Wszelkie zmiany regulamin zatwierdza Rada ETK.

na zdjęciu Krzysztof Narodowski - stypendysta z 2015 roku