Statut

STATUT

ELBLĄSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO

(tekst jednolity)

Rozdział I

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „ Elbląskie Towarzystwo Kulturalne ” w dalszym ciągu zwane
„ TOWARZYSTWEM”

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Elbląg.

§ 3

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem  Elbląga.

2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne jest osobą prawną, może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, prowadzić działalność gospodarczą, zaciągać zobowiązania, przyjmować subsydia i darowizny, prowadzić sprawy sądowe i wydawać na prowadzenie tychże odpowiednie pełnomocnictwa.

Rozdział II

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celem Towarzystwa jest :
– działalność kulturalna, edukacyjna i rekreacyjno-rozrywkowa na rzecz mieszkańców miasta;
– podejmowanie i realizowanie inicjatyw twórczych, organizacyjnych i wydawniczych
– wspieranie i promowanie lokalnych twórców, działaczy kultury, środowisk kulturotwórczych a w szczególności uzdolnionej młodzieży
– przybliżenie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym uwzględnieniem dorobku krajów Unii Europejskiej
– prezentowanie dorobku kulturalnego mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i w Elblągu

§ 6

Dla osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo :

– organizuje lub współorganizuje przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym czy rekreacyjno – rozrywkowym samodzielnie lub z instytucjami, stowarzyszeniami bądź osobami prowadzącymi w/w działalność
– wspiera organizacyjnie oraz promuje i otacza opieką twórców, zawodowy i amatorski ruch artystyczny
– prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną, impresaryjną, rozrywkową, wystawienniczą, wydawniczą oraz rekreacyjno-turystyczną
– funduje stypendia i nagrody dla twórców, działaczy i środowisk oraz organizacji w konkursach własnych lub organizowanych przez inne instytucje
– prowadzi działalność gospodarczą oraz pozyskuje środki z innych źródeł, służących realizacji celów statutowych (zgodnie z uchwałą z dn. 23.09.2004 r. – w sprawie zmiany statutu)
– może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego
– nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego

Rozdział III

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

§ 7

Towarzystwo posiada członków:
a/ zwyczajnych,
b/ honorowych.

§ 8

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel, w tym młodzież szkolna.

§ 9

Członkami honorowymi są osoby, którym godność tę nadała Rada Towarzystwa na wniosek Zarządu.

§ 10

Członków przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie złożonej deklaracji. W razie odmowy przyjęcia przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do Rady Towarzystwa.

§ 11

Członkostwo gaśnie:
1/. przez wystąpienie dobrowolne po uprzednim pisemnym powiadomieniu Rady Towarzystwa;
2/. przez skreślenie z listy członków na mocy uchwały Rady Towarzystwa, jeżeli:
a/ członek nie wypełnia obowiązków statutowych, a w szczególności nie opłaca składek członkowskich przez minimum 2 lata
b/ działa wbrew interesom Towarzystwa,
c/ został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za czyn haniebny.
Skreślony z listy członków ma prawo odwołania się w przeciągu miesiąca od dnia doręczenia
zawiadomienia do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, którego decyzja jest ostateczna.

§ 12

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
1/ stosować się do postanowień statutu i do prawomocnych uchwał organów Towarzystwa;
2/ brać udział czynny w pracach nad realizacją zadań Towarzystwa;
3/ regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne
Zgromadzenie Członków Towarzystwa. Członkowie honorowi są zwolnieni od płacenia składek członkowskich.

§ 13

Członkowie Towarzystwa mają prawo:
1/ uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa z głosem decydującym;
2/ wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;

Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 14

Władzami Towarzystwa są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa;
  2. Rada Towarzystwa;
  3. Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

 

Rozdział V

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

§ 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołuje Rada, co najmniej raz do roku przez imienne zawiadomienia, rozesłane, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania. Rada zobowiązana jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, wyrażone w pisemnym wniosku precyzującym również cel Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane przez Radę w ciągu jednego miesiąca od dnia zgłoszenia żądania wymienionego powyżej.

§ 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa składa się z dwóch części:
1/ części sprawozdawczej raz w roku;
2/ części wyborczej co cztery lata.

§ 17

W części sprawozdawczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

a/ zatwierdza jednoroczne sprawozdanie i rozliczenie finansowe,
b/ uchwala plany działalności,
c/ udziela absolutorium ustępującej Radzie Towarzystwa
d/ uchwala zmiany statutu,
e/ zatwierdza regulaminy Walnego Zgromadzenia
f/ postanawia o kupnie i sprzedaży nieruchomości,
g/ postanawia o likwidacji Towarzystwa,
h/ rozpatruje odwołania od decyzji Rady Towarzystwa skreślającej daną osobę z listy członków Towarzystwa,
i/ dokonuje wyboru delegatów na konferencje i zjazdy,                                                                                           j/ rozpatruje inne sprawy, które zostaną wniesione na porządek obrad przez Radę Towarzystwa lub które z mocy statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Prezesa Towarzystwa wybiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na okres czterech lat w głosowaniu jawnym.
2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera 6 osób do składu Rady, w tym 4 kandydatów zgłasza Prezes Towarzystwa a 2 osoby są wybierane spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia Członków. Głosowanie jest jawne i na każdego kandydata na członka Rady oddzielnie. Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób wybiera i zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków w sposób jawny, głosując na każdego kandydata oddzielnie.

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad 50 % członków Towarzystwa w pierwszym terminie a bez względu na liczbę obecnych w drugim  terminie, który można wyznaczyć najwcześniej w 15 minut po pierwszym terminie.

§ 20

Walne Zgromadzenie otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady. Obecni mogą wybierać innego przewodniczącego obrad spośród członków Towarzystwa.

§ 21

W Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa mają prawo brać udział członkowie honorowi Towarzystwa z głosem doradczym.

Rozdział VI

RADA TOWARZYSTWA

§ 22

Rada Towarzystwa składa się z osób powołanych zgodnie z § 18 niniejszego statutu.

§ 23

Rada Towarzystwa ma prawo kooptacji nowych członków Rady, jednak w liczbie nieprzekraczającej 1/5 aktualnej liczby członków Rady.

§ 24

a) Rada Towarzystwa wybiera spośród siebie Zarząd w osobach 2 wiceprezesów                                                         b) Członkowie Rady Towarzystwa nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i składają oświadczenie o niekaralności
c) Rada Towarzystwa na wniosek Prezesa powołuje i odwołuje merytorycznych pracowników Towarzystwa

§ 25

Do zakresu działania Rady Towarzystwa należy:

1. czuwanie nad realizacją programu działania Towarzystwa ustalonego przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa,
2. sporządzanie planów własnej działalności i zatwierdzanie budżetu,
3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Towarzystwa zgodnie z § 15 niniejszego statutu,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Towarzystwa sprawozdań z działalności Towarzystwa,
5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa wniosków w sprawach zastrzeżonych do decyzji Walnego Zgromadzenia,
6. inne sprawy wypływające z mocy statutu, podlegające kompetencji Rady lub inne czynności związane z pracą Towarzystwa.

§ 26

Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy:

1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz
2. zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań w granicach zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie,
3. inicjowanie wszelkiego rodzaju imprez, akcji i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i artystycznym,
4. prowadzenie działalności programowej, organizacyjnej i finansowo-gospodarczej,
5. przyjmowanie członków Towarzystwa,
6. sporządzanie planów własnej działalności,
7. inne sprawy wypływające z mocy statutu podlegające kompetencji Zarządu lub inne czynności związane z pracą Towarzystwa

§ 27

Oświadczenie woli w imieniu Towarzystwa składają przez swoje podpisy Prezes i jeden z jego Zastępców.

§ 28

Posiedzenie rady powinno odbywać się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Przebieg tych posiedzeń powinien być protokołowany.

§ 29

Quorum Rady stanowi 50 % jej członków.

Rozdział VII

KOMISJA REWIZYJNA TOWARZYSTWA

§ 30

Komisja Rewizyjna Towarzystwa jest organem kontrolującym i do jej kompetencji należy:

1. kontrola prawidłowości gospodarki majątkowej i finansowej Towarzystwa;
2. kontrola realizacji planów pracy Towarzystwa, poszczególnych sekcji i przedsięwzięć stałych;
3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Towarzystwa;
4. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków lub do odpowiednich władz państwowych z umotywowanym wnioskiem o zawieszenie Rady Towarzystwa lub poszczególnych jej członków, w wypadku stwierdzenia nadużyć lub niedbalstwa w gospodarowaniu majątkiem Towarzystwa.

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres czterech lat.

§ 32

Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Rady Towarzystwa z głosem doradczym. Komisja Rewizyjna przeprowadza okresowe i doraźne kontrole działalności organizacyjnej i finansowej Towarzystwa.

§ 33

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni
3. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Rozdział VIII

FUNDUSZE TOWARZYSTWA I RACHUNKOWOŚĆ

§ 34

Towarzystwo swoją działalność opiera na wypracowanych finansowych środkach społecznych.
Fundusze Towarzystwa są tworzone:
1. ze składek członkowskich;
2. z dotacji, darowizn, subsydiów władz państwowych i samorządowych, instytucji, spółdzielni oraz osób prywatnych;
3. z opłat za korzystanie ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa i jego agend;
4. z działalności gospodarczej;
5. z prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 35

1. Rada Towarzystwa powinna zapewnić kontrolę majątku oraz wydatków Towarzystwa przez zorganizowanie prawidłowej działalności.
2. Zabrania się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2) Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3
4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 36

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IX

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA TOWARZYSTWA

§ 37

Zmiana statutu Towarzystwa może nastąpić w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapowiedzianej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zmianie statutu  może być przyjęta większością 3/4 głosów oddanych.

§ 38

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Towarzystwa, majątek uzyskany z likwidacji przeznacza się na cele zgodne z decyzją Walnego Zgromadzenia Członków, po zatwierdzeniu tej uchwały przez władze rejestracyjne.