2010

Sprawozdanie Merytoryczne

7. Cele stowarzyszenia (wyciąg ze statutu ETK)
– działalność kulturalna, edukacyjna, rekreacyjno-rozrywkowa na rzecz mieszkańców miasta
– podejmowanie i realizowanie inicjatyw twórczych, organizacyjnych i wydawniczych
– wspieranie i promowanie lokalnych twórców i działaczy kultury, z środowisk kulturotwórczych a w szczególności uzdolnionej młodzieży
– przybliżanie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym uwzględnieniem dorobku krajów Unii Europejskiej
– prezentowanie dorobków mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i Elblągu
– tworzenie bazy materialnej umożliwiającej prowadzenie działalności kulturalnej służącej członom ETK, społeczności miasta i rozwojowi kultury

8. Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów.
Cele statutowe ETK realizowało w formie koncertów, festiwali oraz pomocy stypendialnej młodzieży artystycznie uzdolnionej.
W 2010 r. ETK zorganizowało

 

 1. W ramach cyklu Koncerty Kameralne -4 koncerty w dniach: 18 marca, 9 września, 14 października, 18 listopada 2010 – w wykonaniu artystów scen trójmiejskich, warszawskich i łódzkich.
 2. Festiwal Muzyki Dawnej pod nazwą „XV Elbląskie Dni Muzyki Dawnej” w dniach 16- 17 października 2010 r. z udziałem zespołów szkolnych z Gdańska, Malborka, Stegny i Elbląga. Przeprowadzono warsztaty „Klawesyn w muzyce dawnej” dla zespołów szkolnych. Wzięło w nich udział 21 artystów. W drugim dniu imprezy wystąpiły zespoły profesjonalne „Sabionetta” z Warszawy, Jarosław Licznerski z Hagi oraz Renata Skotnicka z Elbląga.
 3. Salon Muzyczny Bażantarnia 2010 – zorganizowano 5 koncertów o zróżnicowanym repertuarze od muzyki klasycznej, rozrywkowej po jazzową. Koncerty odbyły się w dniach 11 lipca, 18 lipca, 25 lipca, 8 sierpnia, 15 sierpnia.
 4. Z okazji jubileuszu 200-lecia urodzin F. Chopina zorganizowano w dniu 25 kwietnia 2010 r. koncert poświęcony pieśniom Chopina z udziałem Katarzyny Trylnik- sopran i Ewy Leszczyńskiej –fortepian.
 5. Realizacja programu stypendialnego dla młodzieży artystycznie uzdolnionej p.n. „Promocje” –przyznano 5 stypendiów finansowych na sumę 10.000,00 zł.

 

9. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym

 1. Uchwała Rady ETK nr 3/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. o przyznaniu kwoty 2.000,00 zł na edukację muzyczną Michała Pietrzaka.
 2. Uchwała Rady ETK nr 5/2010 z dnia 8 marca o obniżenie ceny wynajmu lokalu o 50% dla Elbląskiej Fundacji Akademickiej do końca 2010 r.
 3. Uchwała Rady ETK nr 6/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. o przyznaniu Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu kwoty 300,00 zł na nagrody w konkursie plastycznym.
 4. Uchwała Rady ETK nr 8/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. o przyznaniu kwoty po 2.000,00 zł Barbarze Misiewicz i Bartoszowi Krzywdzie oraz zorganizowanie koncertu Katarzyny Zimińskiej w drugiej połowie 2010 r.
 5. Uchwała nr 9/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. o przeniesieniu kapitału żelaznego z Banku Zachodniego do Banku Millenium na 2 lokaty.
 6. Uchwała nr 10/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. o przekazaniu kwoty 5.266,10 pozyskanej w ramach 1 % podatku, w tym ze wskazaniem dla Michała Pietrzaka 2.440,00 zł –opłacenie warsztatów artystycznych, pozostałe środki przekazano na 2 koncerty.

  10. Opis działalności gospodarczej, jeżeli była prowadzona, ze wskazaniem jej form
  Nie dotyczy

  11. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy)

  W 2010 r. ETK uzyskało następujące przychody:
  Składki członkowskie – 2.376,00 zł
  Urząd Miejski – 33.500 zł
  Darowizny -1 % podatku– 5.266,20 zł.
  Wpływy z odpłatnej działalności statutowej 9.928,75 zł
  Razem 51.070,95 zł

  12. Jeśli prowadzono działalność gospodarczą – wynik finansowy
  Nie dotyczy

  13. Wysokość kwot przeznaczonych w 2010 r. na
  realizację celów statutowych –39.091,30 zł
  wydatki administracyjne –96.069,15 zł ( w tym amortyzacja 46.806,81zł)
  działalność gospodarcza – nie dotyczy
  inne wydatki –nie dotyczy

  14. Liczba zatrudnionych w stowarzyszeniu:
  a) pracownik biurowy– umowa o pracę ? etat

  15. Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej
  Nie dotyczy

  16. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie w 2010 r.
  a. Wynagrodzenia za pracę pracowników biura 5.450,00 zł
  b. nagrody – nie dotyczy
  c. premie – nie dotyczy
  d. inne świadczenia – nie dotyczy

  17. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu i innym organom Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
  Nie dotyczy

  18. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia, umów o dzieło, ZUS dla pracowników –25.471,84 zł

  19. Udzielone przez fundusze pożyczki pieniężne z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek
  Nie dotyczy

  20. Kwoty ulokowana na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
  a) Invest Bank Filia w Elblągu- środki zgromadzone na koniec 2010 r. to 321,74 zł
  b) Bank Millenium –środki ulokowane na lokacie to 705.168,25 zł –lokata roczna i 101.184,25 zł –lokata trzymiesięczna.

  21. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
  Nie dotyczy

  22. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie
  Nie dotyczy

  23. Nabyte pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 5 000 zł
  Nie dotyczy

  24. Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
  Nie dotyczy

  25. Dane o przychodach uzyskanych przez stowarzyszenie z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
  Przychód z działalności statutowej –51.070,95 zł
  koszt realizacji zadań statutowych–39.091,30 zł

  26.Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe ( usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

 1. Zgodnie z umową nr W/UMEL/218/WD/78/WK/6/2010 zawartą dnia 28 stycznia 2010 r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a ETK na organizację Pieśń Chopina (dotacja w kwocie 4.000,00 zł)- zorganizowano 1 koncert w dniu: 25 kwietnia 2010 r.
 2. Zgodnie z umową nr W/UMEL/216/WD/76/WK/4/2010 zawartą dnia 29 stycznia 2010 r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a ETK na organizację programu Letni Salon Muzyczny –Bażantarnia 2010 (dotacja w kwocie 15.000,00 zł.)
 3. Zgodnie z umową nr W/UMEL/215/WD/131/WK/8/2010 zawartą dnia 29 stycznia 2010 r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a ETK na dofinansowanie realizacji „XV Elbląskich Dni Muzyki Dawnej” (dotacja w kwocie 7.500,00 zł).
 4. Zgodnie z umową nr W/UMEL/217/WD/77/WK/5/2010 zawartą dnia 29 stycznia 2010 r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a ETK na organizację cyklu Koncertów Kameralnych (dotacja w kwocie 7.000,00 zł) zorganizowano 4 koncerty.