PROMOCJE 2020

                 

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO
„PROMOCJE 2020”

Cel programu:
Celem programu jest:
1.udzielenie pomocy finansowej młodzieży szczególnie uzdolnionej w różnych dziedzinach sztuki.
2.promocja młodych talentów w miejscowym środowisku oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Odbiorcy programu:
Program stypendialny skierowany jest do studentów uczelni artystycznych w kraju i za granicą oraz młodych twórców (do 35 roku życia) rozpoczynających drogę artystyczną a mieszkających w Elblągu.

Organ decydujący o przyznaniu stypendium:
Stypendia przyznawane są przez Zarząd ETK, która ustala również wysokość stypendium indywidualnie dla każdego wniosku. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Kryteria przyznawania stypendium:
O stypendia mogą ubiegać się studenci, laureaci nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, przeglądach z różnych dziedzin sztuki.
1.Młodzi twórcy (do 35 roku życia) mieszkający w Elblągu, rozpoczynający drogę artystyczną, przygotowujący koncerty, wystawy, wydanie płyty, książki itp.
2.Studenci i artyści na udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, festiwalach, konkursach, przeglądach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Forma stypendium:
Stypendia udzielane są w formie finansowej i przyznawane w ciągu roku w zależności od potrzeb do wyczerpania limitu środków lub organizacyjnej poprzez organizację koncertu, wystawy, spotkania autorskiego itp.

Zasady organizacyjne:
Ubiegający się o stypendium składają w siedzibie ETK – ul. Wodna 1 A 82- 300 Elbląg następujące dokumenty:
1.Podanie/ wniosek;
2.Zaświadczenie i opinię z uczelni, kopie nagród, dyplomów itp. (dotyczy studentów);
3.Scenariusz imprezy, koncertu, wystawy, książki;
4.Zgłoszenie na kurs mistrzowski, festiwal, konkurs oraz potwierdzenie udziału (po realizacji);
5.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu;
6.Termin składania dokumentów: 31 października 2020

Osoby, które uzyskają stypendia zobowiązane są do promowania ETK i Elbląga w swoim środowisku, mediach i wystąpieniach publicznych oraz materiałach promocyjnych a ponadto wyrażają zgodę na wykorzystanie przez ETK swoich danych osobowych, w tym wizerunku, w celach promocyjnych.

  • Z programu stypendialnego nie mogą korzystać dzieci członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ETK.
  • Program stypendialny realizowany jest z wpływów z „1 %” i środków własnych ETK
  • Wszelkie zmiany regulaminu zatwierdza Zarząd ETK.

Regulamin zatwierdzony 29-09-2020 r.