PROMOCJE 2022

                REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

                 „PROMOCJE”     

 1. Cel programu: Celem programu jest:
 1. udzielenie pomocy finansowej młodzieży szczególnie uzdolnionej w różnych dziedzinach sztuki.
 2. promocja młodych talentów w miejscowym środowisku oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 3. Odbiorcy programu:

Program stypendialny skierowany jest do studentów uczelni artystycznych w kraju i za granicą oraz młodych twórców (do 35 roku życia) rozpoczynających drogę artystyczną a mieszkających  w Elblągu.

 1. Organ decydujący o przyznaniu stypendium:

Stypendia przyznawane są przez Zarząd ETK, która ustala również wysokość stypendium indywidualnie dla każdego wniosku. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. Kryteria przyznawania stypendium:

O stypendia mogą ubiegać się studenci, laureaci nagród i wyróżnień  w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, przeglądach z różnych dziedzin sztuki.

 1. Młodzi twórcy (do 35 roku życia) mieszkający w Elblągu, rozpoczynający drogę artystyczną, przygotowujący koncerty, wystawy, wydanie płyty, książki itp.
 2. Studenci i artyści na udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, festiwalach, konkursach, przeglądach ogólnopolskich i międzynarodowych.
 3. Forma stypendium:

Stypendia udzielane są w formie finansowej i przyznawane w ciągu roku w zależności od potrzeb do wyczerpania limitu środków lub organizacyjnej poprzez organizację koncertu, wystawy, spotkania autorskiego itp.

 • Zasady organizacyjne:

Ubiegający się o stypendium składają w siedzibie ETK – ul. Wodna 1 A 82- 300 Elbląg  następujące dokumenty:

 1. Podanie/ wniosek;
 2. Zaświadczenie i opinię z uczelni, kopie nagród, dyplomów itp. (dotyczy studentów);
 3. Scenariusz imprezy, koncertu, wystawy, książki;
 4. Zgłoszenie na kurs mistrzowski, festiwal, konkurs oraz potwierdzenie udziału  (po realizacji);
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu (do pobrania ze strony: www.etk.elblag.pl);
 6. Termin składania dokumentów: 15 listopada 2022
 • Osoby, które uzyskają stypendia zobowiązane są do promowania ETK i Elbląga  w swoim środowisku, mediach i wystąpieniach publicznych oraz materiałach promocyjnych a ponadto wyrażają zgodę na wykorzystanie przez ETK swoich danych osobowych, w tym wizerunku, w celach promocyjnych.
 • Z programu stypendialnego nie mogą korzystać dzieci członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ETK.
 • Program stypendialny realizowany jest z wpływów z „1 %” i środków własnych ETK
 • Wszelkie zmiany regulaminu zatwierdza Zarząd ETK.

Regulamin zatwierdzony 29-09-2020 r.