PROMOCJE 2023

Promocje 2023”
Rusza kolejna edycja programu stypendialnego „Promocje”, którego organizatorem jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Program ten realizowany jest z wpływów z 1,5 % podatku przekazywanego na rzecz Towarzystwa jak i ze środków własnych ETK a kierowany do studentów uczelni artystycznych, młodych twórców (do 35 roku życia).  W gronie naszych stypendystów znaleźli się m.in. Alicja Król, Miłosz Janiak, Magdalena Garbecka, Barbara Misiewicz, Karolina Kardas, Krzysztof Narodowski, Robert Furs.  Stypendium można przeznaczyć na m.in. realizację koncertu, wystawy, wydanie płyty czy książki ale też i na udział w kursach mistrzowskich czy festiwalach. W tym roku wnioski o stypendia można składać do 10 listopada 2023 r.  a szczegółowy regulamin zamieszczony jest m.in. na Facebooku ETK jak i na stronie internetowej. Stypendia, tradycyjnie,  będą wręczone na Koncercie Donacyjnym, który też będzie okazją do podziękowania naszym darczyńcom, wolontariuszom i partnerom.
 
                REGULAMIN   PROGRAMU STYPENDIALNEGO
                    Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego
                                        „PROMOCJE”
 
       I.            Cel programu:
Celem programu jest:
1.      udzielenie pomocy finansowej młodzieży szczególnie uzdolnionej w różnych dziedzinach sztuki.
2.      promocja młodych talentów w miejscowym środowisku oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
    II.            Odbiorcy programu:
Program stypendialny skierowany jest do studentów uczelni artystycznych w kraju i za granicą oraz młodych twórców (do 35 roku życia) rozpoczynających drogę artystyczną a mieszkających  w Elblągu.
 III.            Organ decydujący o przyznaniu stypendium:
Stypendia przyznawane są przez Zarząd ETK, która ustala również wysokość stypendium indywidualnie dla każdego wniosku. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 IV.            Kryteria przyznawania stypendium:
O stypendia mogą ubiegać się studenci, laureaci nagród i wyróżnień                                     w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, przeglądach z różnych dziedzin sztuki.
1.      Młodzi twórcy (do 35 roku życia) mieszkający w Elblągu, rozpoczynający drogę artystyczną, przygotowujący koncerty, wystawy, wydanie płyty, książki itp.
2.      Studenci i artyści na udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, festiwalach, konkursach, przeglądach ogólnopolskich i międzynarodowych.
    V.            Forma stypendium:
Stypendia udzielane są w formie finansowej i przyznawane w ciągu roku w zależności od potrzeb do wyczerpania limitu środków lub organizacyjnej poprzez organizację koncertu, wystawy, spotkania autorskiego itp.
 VI.            Zasady organizacyjne:
Ubiegający się o stypendium składają w siedzibie ETK – ul. Wodna 1 A 82- 300 Elbląg  następujące dokumenty:
1.      Podanie/ wniosek;
2.      Zaświadczenie i opinię z uczelni, kopie nagród, dyplomów itp. (dotyczy studentów);
3.      Scenariusz imprezy, koncertu, wystawy, książki;
4.      Zgłoszenie na kurs mistrzowski, festiwal, konkurs oraz potwierdzenie udziału  (po realizacji);
5.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu (do pobrania ze strony: www.etk.elblag.pl);
VII.            Osoby, które uzyskają stypendia zobowiązane są do promowania ETK i Elbląga                   w swoim środowisku, mediach i wystąpieniach publicznych oraz materiałach promocyjnych a ponadto wyrażają zgodę na wykorzystanie przez ETK swoich danych osobowych, w tym wizerunku, w celach promocyjnych.
VIII.            Z programu stypendialnego nie mogą korzystać dzieci członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ETK.
 IX.            Program stypendialny realizowany jest z wpływów z „1,5 %” i środków własnych ETK
    X.            Wszelkie zmiany regulaminu zatwierdza Zarząd ETK.
 
 
Regulamin zatwierdzony 29-09-2020 r.