2010 Bilans

REGON: 811425

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz. 1539)

Wiersz AKTYWA Stan na koniec roku wiersz PASYWA Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe A Fundusze własne 823661,66
I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 881034,80
II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny
III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto  za rok obrotowy
IV Inwestycje długoterminowe 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
V Długoterminowe  rozliczenia międzyokresowe 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -57373,14
B Aktywa obrotowe 824524,05 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 862,39
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek
II Należności krótkoterminowe 17717,14 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 862,39
1 Kredyty i pożyczki
2 Inne zobowiązania 862,39
3 Fundusze specjalne
III Inwestycje krótkoterminowe 806806,91 III Rezerwy na zobowiązania
1 Środki pieniężne 806806,91 IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Inna rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa: 824524,05 Suma bilansowa: 824524,05