2010 Rachunek wyników

REGON: 811425

WYSZCZEGÓLNIENIE
A Przychody z działalności statutowej 51070,95
1 Składki brutto określone statutem 2376,00
2 Urząd Miejski 33500,00
3 Darowizny 5266,20
4 Urząd Marszałkowski 0
5 Wpływy z opłat działalności statutowej 9928,75
B Koszty realizacji zadań statutowych 39091,30
C Wynik finansowy z dział. Statutowej
(wielkości dodatnie lub ujemne A-B)
11979,65
D Koszty administracyjne 96069,15
1 Zużycie materiałów, energii, telefon, ogrzewanie, woda 9567,96
2 Usługi obce 13477,01
3 Podatki i opłaty 745,53
4 Amortyzacja 46806,81
5 Umowy zlecenia, ZUS dla pracowników 25471,84
E Pozostałe przychody finansowe-operacyjne, bilety wstępu, odsetki bankowe 26716,36
F Wynik finansowy na całokształcie działalności (B+D) -(A+E) -57373,14