PROMOCJE 2019

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO
Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego
„PROMOCJE”
2019 rok

I. Cel programu:
Celem programu jest:

 1. udzielenie pomocy finansowej młodzieży szczególnie uzdolnionej w różnych dziedzinach sztuki.
 2. promocja młodych talentów w miejscowym środowisku oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

II. Odbiorcy programu:
Program stypendialny skierowany jest do studentów uczelni artystycznych w kraju i za granicą oraz młodych twórców (do 30 roku życia) rozpoczynających drogę artystyczną a mieszkających w Elblągu.

III. Organ decydujący o przyznaniu stypendium:
Stypendia przyznawane są przez Zarząd ETK, która ustala również wysokość stypendium indywidualnie dla każdego wniosku. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

IV. Kryteria przyznawania stypendium:
O stypendia mogą ubiegać się studenci, laureaci nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, przeglądach z różnych dziedzin sztuki.

 1. Młodzi twórcy (do 30 roku życia) mieszkający w Elblągu, rozpoczynający drogę artystyczną, przygotowujący koncerty, wystawy, wydanie płyty, książki itp.
 2. Studenci i artyści na udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, festiwalach, konkursach, przeglądach ogólnopolskich i międzynarodowych.

V. Forma stypendium:
Stypendia udzielane są w formie finansowej i przyznawane w ciągu roku w zależności od potrzeb do wyczerpania limitu środków lub organizacyjnej poprzez organizację koncertu, wystawy, spotkania autorskiego itp.

VI. Zasady organizacyjne:
Ubiegający się o stypendium składają w siedzibie ETK – ul. Wodna 1 A 82- 300 Elbląg następujące dokumenty:

 1. Podanie/ wniosek;
 2. Zaświadczenie i opinię z uczelni, kopie nagród, dyplomów itp. (dotyczy studentów);
 3. Scenariusz imprezy, koncertu, wystawy, książki;
 4. Zgłoszenie na kurs mistrzowski, festiwal, konkurs oraz potwierdzenie udziału (po realizacji);
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu;
 6. Termin składania dokumentów: 06 listopada 2019
 7. W związku z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
  1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, adres siedziby: ul. Wodna 1 A, 82-300 Elbląg, tel.: 55 232 65 77, e-mail: etkelblag@interia.pl
  2) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt e RODO, związku z realizacją zadania publicznego pn. „Promocje 2019”
  3) Kategorią danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu są dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer konta). Odbiorcą Pana danych osobowych może być Urząd Skarbowy.
  4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.
  5) Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO.

VII. Osoby, które uzyskają stypendia zobowiązane są do promowania ETK i Elbląga w swoim środowisku, mediach i wystąpieniach publicznych oraz materiałach promocyjnych a ponadto wyrażają zgodę na wykorzystanie przez ETK swoich danych osobowych w celach promocyjnych.

VIII. Z programu stypendialnego nie mogą korzystać dzieci członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ETK
IX. Program stypendialny realizowany jest z wpływów z „1 %” i środków własnych ETK
X. Wszelkie zmiany regulaminu zatwierdza Zarząd ETK.

Regulamin zatwierdzony 09-10-2019 r.