Finansowe

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2012 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2012

Czytaj dalej

REGON: 811425 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan na koniec roku wiersz PASYWA Stan na koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne 823661,66 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 881034,80 II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny III […]

Czytaj dalej

REGON: 811425 WYSZCZEGÓLNIENIE A Przychody z działalności statutowej 51070,95 1 Składki brutto określone statutem 2376,00 2 Urząd Miejski 33500,00 3 Darowizny 5266,20 4 Urząd Marszałkowski 0 5 Wpływy z opłat działalności statutowej 9928,75 B Koszty realizacji zadań statutowych 39091,30 C Wynik finansowy z dział. Statutowej (wielkości dodatnie lub ujemne A-B) 11979,65 D Koszty administracyjne 96069,15 […]

Czytaj dalej